Liczba odwiedzin strony: 29349 Osób na stronie: 3
 

 Kancelaria radcy prawnego
Anna Lewicka-Cwynar

 
Dziennik Ustaw 2009 Nr 70 poz. 603 - Pomoc finansowa udzielana pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 8 maja 2009 r.) Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa:   1)   szczegółowe warunki i tryb postępowania w sprawach udzielania pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej, zwanym dalej "pracodawcami", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem": a)  dofinansowania w wysokości do 50 % oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, zwanego dalej "dofinansowaniem", b)  zwrotu kosztów: –  budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, –  transportowych, –  administracyjnych, zwanego dalej "refundacją";   2)   terminy składania oraz rozpatrywania wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację, zwanych dalej "wnioskiem";   3)   sposób i tryb sporządzania informacji o wykorzystaniu środków. §   2.  1. Dofinansowanie może być udzielone pracodawcy, który zawarł umowy kredytowe z bankiem, oraz złoży wniosek, jeżeli:   1)   łączna kwota zaciągniętych kredytów nie przekracza kwoty odpowiadającej sumie: a)  iloczynu 55.000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych...
Monitor Polski 2007 Nr 85 poz. 891 - Nadanie tytułu profesora
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 października 2007 r. o nadaniu tytułu profesora (M.P. z dnia 16 listopada 2007 r.) nr 115-8-07 Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom: I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: nauk biologicznych dr hab. Janina GABRIELSKA dr hab. Adam KAZNOWSKI dr hab. Jan Augustyn MATUŁA dr hab. Andrzej NIENARTOWICZ dr hab. Zbigniew Henryk TUKAJ dr hab. Aleksander Maria WINIECKI nauk chemicznych dr hab. Ryszard ANDRUSZKIEWICZ dr hab. Andrzej DWORAK dr hab. Hubert LANGE dr hab. Wiesław ŁASOCHA dr hab. Edward MIKULI nauk ekonomicznych dr hab. Janusz Marian BILSKI dr hab. Marek Ignacy BRYX dr hab. Wojciech CHAREMZA dr hab. Henryk GURGUL dr hab. Urszula Jolanta KAŁĄŻNA-DREWIŃSKA dr hab. Jacek KOCHANOWICZ dr hab. Tomasz MICHALSKI dr hab. Witold Maciej ORŁOWSKI dr hab. Jan SULMICKI dr hab. Marian ŻUKOWSKI nauk farmaceutycznych dr hab. Elżbieta Lidia ANUSZEWSKA dr hab. Elżbieta Zofia POMARNACKA-JANKOWSKA nauk fizycznych dr hab. Jacek JAGIELSKI dr hab. Wojciech WIŚLICKI nauk humanistycznych dr hab. Barbara BOBROWSKA dr hab. Irena Maria JOKIEL dr hab. Jan KONEFAŁ dr hab. Waldemar Zbigniew KOWALSKI dr hab. Zbigniew MAJCHROWSKI nauk leśnych dr hab. Marian SUWAŁA dr hab. Stanisław ZAJĄC nauk matematycznych dr hab. Wojciech BARTOSZEK nauk medycznych dr hab. Andrzej CENCORA dr hab. Danuta Maria CZARNECKA dr hab. Elżbieta Iwona JODKOWSKA dr hab. Zofia Irena NIEMIR dr hab. Wojciech Tomasz OMULECKI dr hab. Grzegorz OPALA dr hab. Joanna PAWŁOWSKA dr hab. Piotr PODOLEC dr hab. Katarzyna Maria ROWIŃSKA-MARCIŃSKA dr hab. Jacek Maszko RÓŻAŃSKI dr hab. Maria Anna SKOWROŃSKA-GARDAS dr hab. Rafał Jerzy SUWIŃSKI dr hab. Sławomir...
KRS 0000349163 - DOMINICA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DOMINICA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-02-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 43/2 00-347 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000349163
KRS 0000349162 - PRO VITAE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRO VITAE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-02-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
200 33-394 CHOMRANICE CHEŁMIEC NOWOSĄDECKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
734-342-17-04 121130424 0000349162
KRS 0000349161 - DREMMEL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DREMMEL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-02-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 43/2 00-347 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000349161
KRS 0000349160 - WIND INCUBATOR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WIND INCUBATOR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-02-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO 3/401 30-349 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000349160
KRS 0000349159 - COMSAT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
COMSAT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2010-03-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NAGIETKOWA 1 60-175 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
779-237-08-38 301369360 0000349159